Over de school

De Provinciale Technische School van Maasmechelen hecht belang aan drie belangrijke pijlers: welbevinden, een duidelijke communicatie en het op maat werken. Het is vooral het facet op maat werken dat centraal staat binnen de visie van de school, al hangen welbevinden” en communicatie daar uiteraard mee samen. Meer toelichting bij deze pijlers vind je hierbeneden.

Op maat werken

Elk kind moet de nodige aandacht krijgen rekening houdend met kunnen en mogelijkheden. We streven er naar om uit elk kind het maximum te halen, zowel in het kunnen, het kennen als in het zijn.

Op die manier staan ontplooiing en de totale persoonlijkheidsontwikkeling centraal. We willen rekening houden met de mogelijkheden van de kinderen.
We willen zorg op maat bieden in functie van differentiatie naar emotionele intelligentie.

Door differentiatie trachten we zo flexibel mogelijk les te geven en ons aan te passen waar nodig. Het ervaringsgericht werken en het klasdoorbrekend werken zijn werkvormen die we daarbij nog diepgaander willen toepassen.

In ons streven naar maatwerk staat taal centraal. Nieuwe methodes moeten steeds aangepast worden aan de noden van de kinderen. Indien nodig kunnen leerlingen rekenen op extra buitenschoolse begeleiding voor bepaalde probleemvakken.

Ook de samenwerking met het Centrum voor leerlingenbegeleiding is voor de PTS erg belangrijk. Ouders en leerlingen kunnen een beroep op doen op het CLB in geval van sociale, emotionele of schoolse problemen.

Welbevinden

In onze school is iedereen welkom ongeacht afkomst, huidskleur of religie. We trachten voor een warme sfeer te zorgen door te streven naar samenhorigheid, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.
We streven ernaar dat de leerlingen graag naar onze school komen, dat ze zich er kunnen thuis voelen. Zij moeten er zich aanvaard voelen en zichzelf kunnen zijn.
Om welbevinden voor elke leerling te kunnen garanderen is er vertrouwen nodig, een kleurrijke omgeving, een ontspannen sfeer, respect voor materiaal en voor elke persoonlijkheid (elk stukje telt), een lage drempel en een open deur.
De school tracht het welbevinden van leerkrachten te optimaliseren. Dit heeft ongetwijfeld een positieve invloed op de leefomgeving en het goed voelen van de leerlingen in onze school.

 

Communicatie

Via goede communicatie willen we de ouderbetrokkenheid stimuleren. Door kansen te geven aan leerlingenparticipatie en participatie vanuit het team aan het beleid willen we problemen bespreekbaar maken en aanpakken.
We kiezen voor een open communicatie in teamverband, met ouders (stimuleren ouderbetrokkenheid) en externen (als school meer naar buiten komen).
Het taalbeleid in de school verdient extra aandacht. De school zet leerlingen aan om een goede taal te gebruiken.